Palvelut

Katon puhdistus, pinnoitus vai kattoremontti

Asian­tun­ti­jam­me ker­too, mitä juu­ri sinun katol­le­si kan­nat­taa teh­dä: onko paras vaih­toeh­to käsit­te­ly vai ken­ties uusiminen.

Asia­kas­tyy­ty­väi­syys on meil­le tär­ke­ää ja pyrim­me aina mah­dol­li­sim­man kus­tan­nus­te­hok­kaa­seen rat­kai­suun. Annam­me sam­ma­leen­pois­to­kä­sit­te­lyl­le 2 vuo­den tyy­ty­väi­syys­ta­kuun. Jos sam­mal­kas­vus­to palaa 2 vuo­den sisäl­lä, käsit­te­lem­me kat­to­tii­let veloituksetta.

Katon käsit­te­lyn jäl­keen joka­vuo­ti­nen huol­to on tär­ke­ää. Suo­sit­te­lem­me katon tar­kas­tus­ta keväi­sin ja syksyisin.

Katon sään­nöl­li­nen huol­to lisää katon käyt­töi­kää ja sääs­tää odot­ta­mat­to­mil­ta vahin­goil­ta ja suu­ril­ta korjauskustannuksilta.

Meil­tä saat tar­vit­taes­sa vuosihuoltosopimuksen.

Varaa aika maksuttomaan kartoitukseen

Tar­joam­me juu­ri sinun katol­le­si sopi­van ja kus­tan­nus­te­hok­kaan tar­jouk­sen. Kun­to­kar­toi­tuk­sen yhtey­des­sä saat kir­jal­li­sen ehdo­tuk­sen huol­to­tar­pees­ta ja sii­hen liit­ty­vän kustannusarvion.